1. HOME
  2. ปฏิญญาสิ่งแวดล้อม

ปฏิญญาสิ่งแวดล้อม


โอห์ตะ ไซโก กรุ๊ป ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม

เราดำเนินการผลิตที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม

การประหยัดพลังงาน

การนำกลับมาใช้ใหม่

ความท้าทายเชิงนิเวศน์

โอห์ตะ ไซโก กรุ๊ป มีจุดมุ่งหมายที่จะพยายามจัดการความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ,สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม เพื่อประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ และ การเพิ่มคุณค่า ด้านสุขภาพและสวัสดิการ ,ในขณะที่รักษาสภาพแวดล้อมโลกที่เอื้ออำนวย